Ponudnik je pooblascen, da izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept inside the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Ponudnik je pooblascen, da izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept inside the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Sport Attention je zacetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), zaloznik »sport&incentive » (v nadaljevanju: kartica) inside za vse registrirane uporabnike programa.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • Hype
  • Recreation Sight
  • kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v program

Koncepti Sport Sight very hkrati partnerji programa »sport&bonus«, to pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (Hype, Athletics Eyes for the Tomas sport) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko scasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani sportandbonus/slo

Partnerji programa very lahko tudi tretje osebe, ki https://www.sex-match.org/adultfriendfinder-com-review/ s podjetjem Sport Sight podpisejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja in the obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvrsilec obdelave. Pred zacetkom sodelovanja se podpisejo ustrezne pogodbe for the sprejmejo kakrsne koli drugi ukrepi, potrebni za zascito osebnih podatkov.

S podpisom izjave o dostopu oseba potrdi, da se strinja z vsemi pravilniki programa inside obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Ponudnik si pridrzuje pravico, da kadarkoli within the brez predhodnega obvestila umakne kartico iz obtoka, weil spremeni ali popolnoma odpravi elemente programa inside celoten system. O spremembah pravil when you look at the sprememb v partnerskem programu, bo ponudnik ustrezno obvestil uporabnika programa.

Ponudnik lahko obcasno spremeni pravila programa in obvestilo o zasebnosti. Redno preverjajte spletno stran sportandbonus/slo, kjer bo podjetje objavljalo naja »sport&bonus«, politiko zasebnosti from inside the sezname partnerjev. Ce uporabnik kartico uporabi po spremembi, se steje, weil se strinja s spremembami.

Osnovna kartica ni prenosljiva na drugo osebo into the jo lahko uporablja samo registrirani uporabnik programa, ki je podpisan v tej izjavi. Fizicna oseba se lahko registrira samo enkrat from inside the ima samo eno osa au moment ou pridrzujejo pravico, da kadar koli preverijo identiteto uporabnika kartice.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerih velja program, nacin registracije, zbiranje popustov inside the prednosti programa, lahko preverite na spletni strani sportandbonus/slo, ali pri enem od prodajnih partnerjev programa.

Naknaden vpis vrednosti nakupov ni mozen. Ponudnik lorsque pridrzuje pravico, weil dodeli, spremeni during the / ali preklice ugodnosti programa po lastni presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistem, le ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup in the velja samo ob prvi registraciji in the samo za en nakup. Po vsakem naslednjem nakupu v trgovinah partnerjev programa, se vrednost nakupov sesteva. Po dosezeni doloceni skupni vrednosti nakupov, se uporabniku pri vsakem naslednjem nakupu v obracunskem obdobju uposteva predpisani odstotek popusta.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejsa od 18 help, prebiva v Republiki Sloveniji when you look at the izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, vkljucenih v program

Vrednosti nakupov se zbirajo for the koristijo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljsem od 365 dni brise. Vrednost popusta se obracunava glede na nakupe pridobljene v obdobju 365 dni into the niso vezani na doloceno obdobje.

Prednosti programa ni mogoce kombinirati z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Athletics Attention, Buzz into the Tomas sport ter pri partnerjih programa. Torej se popusti ne sestevajo.

V primeru odpovedi programa, bo popust lahko uporabljen v 30 dneh po objavi prekinitve programa, v kolikor skupna vrednost zadosca za pridobljeno visino popusta.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • »Znizano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki thus znizani samo s kartico.
  • »Darilo s kartico »sport&bonus« – artikli s katerimi se dobi oznaceno darilo.

V primeru izgube ali kraje kartice, je uporabnik dolzan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniskega racuna ali izgubo kartice prijaviti na telefon: 01/ 422 80 34, v roku 24 ur od odtujitve. Weil se prepreci zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.